Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Cat & Dog Photo Contest"

I. Organizator konkursu 

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Cat & Dog Photo Contest” jest Pet Supplies Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Waszyngtona 43 lok. 9, 04-008 Warszawa zwana dalej ‘Organizatorem’
 2. Partnerem Konkursu jest firma Partner In Pet Food Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa zwana dalej 'Partnerem'

II. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna będąca obywatelem Polskim, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie http://petsupplies.pl/ i zaakceptowała Regulamin konkursu.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być zdobywca I nagrody w konkursie Cat & Dog Photo Contest w którejkolwiek z wcześniejszych edycji konkursu rozegranej w 2024 roku.
 3. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
 4. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie "Uczestnikami".

III. Terminarz

 1. Konkurs rozpoczyna się 9 czerwca i trwa do 22 czerwca 2024 roku.
 2. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się od 9 czerwca z chwilą ogłoszenia konkursu na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku i potrwa do 15 czerwca do godz. 23:59.
 3. W dniu 16 czerwca Organizator wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najlepsze prace do konkursu finałowego.
 4. Głosowanie internautów potrwa od godziny 12:00 16 czerwca do 22 czerwca do godz. 23.59. 
 5. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku https://www.facebook.com/petsuppliespolska 23 czerwca po godz. 20:00.
 6. Wyniki konkursu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie https://petsupplies.pl/ od 24 czerwca 2024 roku.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów bez podania przyczyn.

IV. Prace konkursowe

 1. Tematem Konkursu Fotograficznego „Cat & Dog Photo Contest” jest PIES lub KOT w zależności od zadeklarowanej w zgłoszeniu do Konkursu kategorii konkursowej.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę konkursową (zdjęcie).
 3. Pracę można zgłosić wyłącznie do jednej kategorii konkursowej – KOT lub PIES
 4. Minimalny rozmiar zdjęcia zgłaszanego do konkursu to 500 kB.
 5. Maksymalny rozmiar zdjęcia zgłaszanego do konkursu to 3 MB.
 6. Zgłaszana praca powinna być w formacie JPG.
 7. Na zdjęciu nie może być uwidoczniony wizerunek osób trzecich.
 8. Wszelka forma reklamy na zdjęciach zgłoszonych do konkursu jest niedozwolona.
 9. Nie można zgłaszać do konkursu zdjęć zgłoszonych do którejkolwiek z wcześniejszych edycji konkursu Cat & Dog Photo Contest.
 10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa (np. zdjęcie zgłoszone do poprzedniego konkursu) nie będą brane pod uwagę przez Organizatora przy wyborze prac do finału konkursu.
 11. Każdy Uczestnik, zgłaszając swoją pracę do konkursu tym samym oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do konkursu nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dotyczy to treści zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 12. Na prośbę Organizatora Uczestnik jest zobowiązany przedstawić plik źródłowy pracy zgłoszonej do konkursu - nieobrobioną, niepomniejszoną wersję zdjęcia. W przypadku braku odpowiedzi lub odmowy przedstawienia pliku źródłowego praca może zostać usunięta z konkursu.
 13. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do przesłania na adres e-mail wskazany przez Organizatora pliku źródłowego zdjęcia. Przedstawienie pliku źródłowego jest warunkiem koniecznym do odebrania nagród. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 dni lub odmowy przedstawienia pliku źródłowego, Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania nagrody i przyznania jej zdjęciu z kolejną największą liczbą otrzymanych głosów.

V. Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie http://petsupplies.pl/, zaakceptowanie Regulaminu oraz dodanie jednego zdjęcia do zgłoszenia.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy obowiązkowo uzupełnić następujące pola:
  • Kategoria (PIES lub KOT)
  • Imię i nazwisko Uczestnika (nazwisko jest podawane wyłącznie do wiadomości Organizatora na potrzeby realizacji konkursu, nie będzie publikowane na stronach WWW konkursu)
  • Miejscowość (zostanie opublikowana na stronie WWW konkursu przy zgłoszonej pracy)
  • Adres email Uczestnika - wyłącznie do wiadomości Organizatora, przetwarzany wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu realizacji konkursu
 3. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się od 9 czerwca 2024 z chwilą ogłoszenia konkursu na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku i potrwa do 15 czerwca 2024 roku do godz. 23:59.
 4. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanie zdjęcia poprzez stronę https://petsupplies.pl/ oświadcza, że:
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
  • udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora (z prawem sublicencji) m.in. na stronie http://petsupplies.pl/ i profilu Pet Supplies Polska na Facebooku http://www.facebook.com/petsuppliespolska na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu
  • wyraża zgodę na: wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie publikowanie fotografii (z prawem sublicencji) oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem w wydawnictwach Organizatora i Partnera, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie;
  • zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania oraz publicznego udostępniania nadesłanych przez siebie fotografii, w tym w szczególności zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych w związku z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.
  • Wszelkie wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru fotografii zamieszczanych na stronie internetowej http://petsupplies.pl/ należy kierować na adres: biuro@petsupplies.pl

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pet Supplies Polska Sp. z o.o., ul. Al. Waszyngtona 43/9, 04-008 Warszawa, NIP: 1132849595, KRS 400371. Kontakt z nami jest możliwy zarówno drogą elektroniczną na adres email biuro@petsupplies.pl, telefonicznie pod numerem +48 501 621 863 , a także tradycyjną drogą listowną na ww adres.
 2. Dane osobowe przekazane w zgłoszeniu do konkursu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu realizacji konkursu i wysyłki nagród.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i wysyłki nagród.
 4. Organizator nie przekaże przekazanych danych osobowych, ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej i będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie dla celu realizacji konkursu i wysyłki nagród.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy oraz partnerzy, którzy współpracują z nami przy wysyłce nagród (firma kurierska).
 6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VII. Głosowanie internautów

 1. Wszystkie zdjęcia zakwalifikowane przez Organizatora do finału Konkursu biorą udział w głosowaniu.
 2. W konkursie zostanie przyznane I, II oraz III miejsce pracom, które otrzymały odpowiednio I, II i III największą liczbę głosów bez względu na kategorię.
 3. Głosowanie internautów polega na wskazaniu jednego zdjęcia.
 4. Głosować można jedynie za pomocą mechanizmu do głosowania udostępnionego na stronie https://petsupplies.pl/ 
 5. Głosowanie internautów potrwa od 16 do 22 czerwca 2024 roku do godz. 23.59.
 6. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z Konkursu na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.
 8. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o oszustwo przy głosowaniu, zdjęcia których podejrzenia dotyczą będą natychmiast usuwane z Konkursu. W szczególnych przypadkach o próbie oszustwa Organizator poinformuje odpowiednie organy.

VIII. Nagrody

 1. Uczestnicy których zdjęcia otrzymały I, II i III największą liczbę głosów w głosowaniu internautów otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Organizator przyzna Nagrodę Specjalną jednemu zdjęciu niezależnie od wyników głosowania internautów.
 3. Nagrody rzeczowe dla laureatów według liczby zdobytych głosów: I MIEJSCE - autor pracy z największą liczbą głosów internautów - otrzyma dowolnie wybrane duże (o gramaturze od 10 kg do 14 kg) opakowanie suchej karmy (dla kota lub psa) marki BOZITA oraz artykuły z oferty Pet Supplies Store https://store.petsupplies.pl/ o wartości 50 zł
  II MIEJSCE - dowolnie wybrane średnie (o gramaturze od 2 kg do 5 kg) opakowanie suchej karmy marki BOZITA oraz artykuły z oferty Pet Supplies Store o wartości 40 zł
  III MIEJSCE - dowolnie wybrane małe (o gramaturze od 400 g do 2 kg) opakowanie suchej karmy BOZITA  oraz artykuły z oferty Pet Supplies Store o wartości 30 zł
 4. W przypadku gdy wybrana przez laureata karma w przysługującej mu z racji zajętego w konkursie miejsca gramaturze jest niedostępna, laureat może wybrać inną karmę marki BOZITA o tej samej gramaturze.
 5. Nagrody rzeczowe dla laureata Nagrody Specjalnej - autor zdjęcia uznanego za najlepsze przez Organizatora - dowolnie wybrane duże opakowanie suchej karmy BOZITA oraz artykuły z oferty Pet Supplies Store o wartości 50 zł
 6. Uczestnik konkursu, którego zdjęcie otrzymało największą liczbę głosów internautów może wskazać organizację pomagającą zwierzętom, której zostanie przekazany zestaw karmy dla psów LUB kotów.
 7. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku https://www.facebook.com/petsuppliespolska 23 czerwca 2024 roku po godz. 20:00.
 8. Wyniki konkursu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie https://www.petsupplies.pl/ od 24 czerwca 2024 roku.
 9. Laureaci konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody. W przypadku odmowy przekazania takich danych, nagroda przepada.
 10. Nagrody są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski na koszt Organizatora.
 11. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną z użyciem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania Nagrody Specjalnej.

IX. Zestaw specjalny

 1. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu może wskazać organizację pomagającą zwierzętom, zwana dalej ‘Organizacją’, której w razie zwycięstwa w konkursie (zgłoszona przez Uczestnika praca uzyska największą liczbę głosów internautów) zostanie przekazany zestaw karmy dla psów LUB kotów, zwany dalej ‘Zestawem specjalnym’.
 2. Uczestnik wskazuje wybraną Organizację poprzez uzupełnienie następujących pól w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
 3. Nazwę Organizacji
 4. Adres witryny internetowej WWW Organizacji
 5. Wybór Zestawu tj. zestaw dla psów lub zestaw dla kotów
 6. W przypadku zwycięstwa w Konkursie Uczestnika, który w zgłoszeniu do Konkursu nie wskazał Organizacji, której zostanie przekazany Zestaw specjalny, Zestaw specjalny trafi do Organizacji wybranej przez Organizatora
 7. Nie jest dozowlona zmiana uprzednio wskazanej Organizacji na inną w trakcie trwania etapu głosowania w konkursie.
 8. W skład Zestawu specjalnego dla kotów wchodzą: opakowanie o gramaturze 10 kg suchej karmy Bozita Indoor & Sterilised Grain Free Reindeer oraz Multibox 12 saszetek o gramaturze 85 g mokrej karmy Bozita Indoor&sterilised. Wartość Zestawu specjalnego dla kotów to 400 zł brutto.
 9. W skład Zestawu specjalnego dla psów wchodzą: opakowanie o gramaturze 12,5 kg suchej karmy Bozita Dog Grain Free Reindeer oraz 6 kartoników Tetra Recart o gramaturze 370 g mokrej karmy Bozita z reniferem. Wartość Zestawu specjalnego dla psów to 400 zł brutto.

X. Uwagi końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://petsupplies.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu zdjęcia w każdym momencie jego trwania bez podania przyczyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia i Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 5. Przesyłając zdjęcie i formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.