Regulamin konkursu "Kot Roku – Najlepsze Zdjęcie 2014"

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Dog Photo of the Month” jest Pet Supplies Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Waszyngtona 43 lok. 9, 04-008 Warszawa zwana dalej ‘Organizatorem’
 2. Partnerem Konkursu jest firma Fun Creative Nina Bekasiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoska 82A/4, 02-507 Warszawa, wydawca magazynu DOG & SPORT zwana dalej 'Partnerem'
 3. Sponsorem Konkursu jest firma Doggy AB z siedzibą w Doggyvägen 1 SE-447 84 Vårgårda Szwecja, właściciel marki BOZITA zwana dalej 'Sponsorem'

II. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna będąca obywatelem Polskim, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie http://petsupplies.pl/ i zaakceptowała Regulamin konkursu.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być zdobywca I nagrody w konkursie Dog Photo of the Month w którejkolwiek z wcześniejszych edycji konkursu rozegranej w 2017 roku.
 3. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
 4. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie "Uczestnikami".

III. Terminarz

 1. Konkurs rozpoczyna się 10 grudnia i trwa do 23 grudnia 2017 roku.
 2. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się od 10 grudnia z chwilą ogłoszenia konkursu na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku i potrwa do 16 grudnia do godz. 23:59.
 3. W dniu 17 grudnia Organizator wybierze prace do konkursu finałowego.
 4. Głosowanie internautów potrwa od godziny 12:00 17 grudnia do 23 grudnia do godz. 23.59. Każdy zalogowany użytkownik portalu Facebook może zagłosować jeden raz na 1 zdjęcie.
 5. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku http://www.facebook.com/petsuppliespolska 24 grudnia po godz. 12.00.
 6. Wyniki konkursu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie http://petsupplies.pl/ od 25 grudnia 017 roku.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów bez podania przyczyn. 

IV. Prace konkursowe

 1. Tematem Konkursu Fotograficznego „Dog Photo of the Month” jest pies.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę konkursową (zdjęcie).
 3. Minimalny rozmiar zdjęcia zgłaszanego do konkursu to 500 kB.
 4. Maksymalny rozmiar zdjęcia zgłaszanego do konkursu to 3 MB.
 5. Zgłaszana praca powinna być w formacie JPG.
 6. Na zdjęciu nie może być uwidoczniony wizerunek osób trzecich.
 7. Wszelka forma reklamy na zdjęciach zgłoszonych do konkursu jest niedozwolona.
 8. Nie można zgłaszać do konkursu zdjęć zgłoszonych do którejkolwiek z wcześniejszych edycji konkursu Dog Photo of the Month.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa (np. zdjęcie zgłoszone do poprzedniego konkursu) nie będą brane pod uwagę przez Organizatora przy wyborze prac do finału konkursu.
 10. Każdy Uczestnik, zgłaszając swoją pracę do konkursu tym samym oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do konkursu nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dotyczy to treści zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 11. Na prośbę Organizatora Uczestnik jest zobowiązany przedstawić plik źródłowy pracy zgłoszonej do konkursu - nieobrobioną, niepomniejszoną wersję zdjęcia. W przypadku braku odpowiedzi lub odmowy przedstawienia pliku źródłowego praca może zostać usunięta z konkursu.
 12. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do przesłania na adres e-mail wskazany przez Organizatora pliku źródłowego zdjęcia. Przedstawienie pliku źródłowego jest warunkiem koniecznym do odebrania nagród. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 dni lub odmowy przedstawienia pliku źródłowego, Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania nagrody i przyznania jej zdjęciu z kolejną największą liczbą otrzymanych głosów.

V. Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie http://petsupplies.pl/, zaakceptowanie Regulaminu oraz dodanie jednego zdjęcia do zgłoszenia.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy obowiązkowo uzupełnić następujące pola:
  • Imię psa uwiecznionego na zdjęciu
  • Płeć psa
  • Imię i nazwisko Uczestnika
  • Miejsce zamieszkania
  • Adres email Uczestnika
 3. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się od 10 grudnia 2017 z chwilą ogłoszenia konkursu na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku i potrwa do 16 grudnia 2017 roku do godz. 23:59.
 4. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanie zdjęcia poprzez stronę http://petsupplies.pl/ oświadcza, że:
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
  • udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora (z prawem sublicencji) m.in. na stronie http://petsupplies.pl/ i profilu Pet Supplies Polska na Facebooku http://www.facebook.com/petsuppliespolska na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu
  • wyraża zgodę na: wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie publikowanie fotografii (z prawem sublicencji) oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem w wydawnictwach Organizatora i Partnera, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie;
  • zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania oraz publicznego udostępniania nadesłanych przez siebie fotografii, w tym w szczególności zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych w związku z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.
  • Wszelkie wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru fotografii zamieszczanych na stronie internetowej http://petsupplies.pl/ należy kierować na adres: biuro@petsupplies.pl

VI. Głosowanie internautów

 1. Wszystkie zdjęcia zakwalifikowane przez Organizatora do finału Konkursu biorą udział w głosowaniu.
 2. W konkursie zostanie przyznane I, II oraz III miejsce pracom, które otrzymały odpowiednio I, II i III największą liczbę głosów.
 3. Głosowanie internautów polega na wskazaniu jednego zdjęcia.
 4. Głosować można jedynie za pomocą mechanizmu do głosowania udostępnionego na stronie http://petsupplies.pl/
 5. Głosowanie internautów potrwa od 17 do 23 grudnia 2017 roku do godz. 23.59.
 6. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z Konkursu na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.
 8. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o oszustwo przy głosowaniu, zdjęcia których podejrzenia dotyczą będą natychmiast usuwane z Konkursu. W szczególnych przypadkach o próbie oszustwa Organizator poinformuje odpowiednie organy.

VII. Nagrody

 1. Uczestnicy których zdjęcia otrzymały I, II i III największą liczbę głosów w głosowaniu internautów otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Organizator przyzna Nagrodę Specjalną niezależnie od wyników głosowania internautów.
 3. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona na profilu Pet Supplies Polska na Facebooku http://www.facebook.com/petsuppliespolska 24 grudnia 2017 roku po godz. 12.00.
 4. Wyniki konkursu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie http://petsupplies.pl/ od 25 grudnia 2017 roku.
 5. Laureaci konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody. W przypadku odmowy przekazania takich danych, nagroda przepada.
 6. Nagrody są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski na koszt Organizatora.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną z użyciem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania Nagrody Specjalnej.

VIII. Uwagi końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://petsupplies.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu zdjęcia w każdym momencie jego trwania bez podania przyczyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia i Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 5. Przesyłając zdjęcie i formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

rasowiec Miesiąca
Dachowiec Miesiąca
wyłączny partner
BOZITA - The Swedish quality cat food
patron medialny
Kocie Sprawy

Store Pet Supplies